สารคดีสั้นชุด สร้างบ้าน สร้างเมืองด้วยการสร้างเด็ก

ความรู้การพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยภาษากลาง

ตอนที่ 1 ทักษะสมอง EF คืออะไร

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 2 เด็กมีสมอง EF ดี จะส่งผลดีอย่างไร

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 3 โลกยุคใหม่ร้ายนัก สร้างเด็กอย่างไร

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 4 เด็กยุคใหม่ต้องมีคุณลักษณะอย่างไรถึงจะไปรอด

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 5 เด็ก “คิดเป็น” เป็นอย่างไร

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 6 ที่ว่าเด็ก “ทำเป็น”นั้น เป็นอย่างไร

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 7 เด็ก “เรียนรู้เป็น” เป็นอย่างไร

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 8 เด็กที่ “แก้ปัญหาเป็น” เป็นอย่างไร

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 9 เด็กที่ “อยู่กับคนอื่นเป็น” เป็นอย่างไร

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 10 เด็กที่ “มีความสุขเป็น” เป็นอย่างไร

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 11 เด็กกินอย่างไรให้สมองดี

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 12 เมื่อนอนดี เด็กจะสมองดี

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 13 กอดนั้นสำคัญต่อเด็กไฉน

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 14 เล่น นั้นสำคัญไฉน

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 15 มาเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ลูกหลานฟังกันเถอะ

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 16 งานบ้านพัฒนาเด็กได้จริงหรือ

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 17 การช่วยเหลือตนเอง

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 18 จำเพื่อใช้งาน

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 19 เด็กต้องฝึกยั้งคิดไตร่ตรอง

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 20 ฝึกให้เด็กยืดหยุ่นความคิด จำเป็นแค่ไหน

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 21 การจดจ่อใส่ใจ

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 22 การควบคุมอารมณ์ นิสัยที่จำเป็นตลอดกาล

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 23 ฝึกให้เด็กเป็นคนมุมานะพากเพียร มุ่งเป้าหมาย

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 24 เด็กเล็ก ๆ วางแผนได้จริงหรือ

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 25 อย่าใช้ความรุนแรงกับเด็ก

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 26 ปลอบก่อนสอนที่หลัง

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 27 เลิกใช้มือถือเลี้ยงลูกหลาน

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 28 ให้โอกาสเด็ก ๆ ได้พัฒนา EF ตอนที่ 1

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 29 ให้โอกาสเด็ก ๆ ได้พัฒนา EF ตอนที่ 2

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022

ตอนที่ 30 พลังชุมชน

by คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | เผยแพร่ | 1-Dec-2022