โครงการการพัฒนาพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย

การเติบโตในครอบครัวที่มั่นคง ได้รับการส่งเสริมทั้งร่างกาย สติปัญญา เลี้ยงดูด้วยความรัก ถึงวัยเข้าเรียน ได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ชุมชน สังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กใส่ใจ ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา พลังการร่วมมือ พลังของชุมชน เป็นพลังที่จะสร้างให้เด็กของชุมชนนั้นเติบโตไปเป็นคนที่มีทักษะสมอง EF ที่มีคุณลักษณะ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น ร่วมกัน “สร้างบ้านสร้างเมืองด้วยการสร้างเด็ก” ด้วยคลิปเสียงความรู้การพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย

คลิปเสียงความรู้การพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย เป็นส่วนหนึ่งของสื่อเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย ในโครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตั้งแต่ปฐมวัย โดย มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ร่วมกับ สถาบัน RLG (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายใต้ อนุกรรมาธิการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)